, , ,

DMX LED Bar Dmx Dimmer


Napajanje: 220V / 50 Hz

Snaga: 100-350W

DMX Led Bar Dmx Dimmer

Uputstvo za rukovanje

Ovaj uređaj se proizvodi u više verzija u pogledu snage LED barova koji se mogu priključiti na uređaj. Informaciju o snazi i zajedničkoj elektrodi LED barova, potražite u tabeli na zadnjoj strani uređaja.

LED barove treba priključiti na „SPEAKON“ priključnice na zadnjoj strani uređaja. Postoje dve takve priključnice i potpuno je svejedno koja će se koristiti. Moguće je koristiti i obe priključnice istovremeno ako postoji potreba da se uređaj postavi u sredini niza upotrebljenih LED barova. Funkcija pojedinih kontakata na „SPEAKON“ priključnicama je odštampana na poklopcu uređaja.

Uređaj poseduje više režima rada. Režim rada biramo pomoću skupine od 12 prekidača u istom kućištu označenih sa ’’CONTROL’’. Prekidačima se pristupa kroz otvor na prednjoj strani uređaja. Pojedini prekidači su označeni brojevima 1 do 12. Ako prekidače prebacimo u gornji položaj, onda su oni u položaju označenom sa ’’ ON ’’. Ako prekidače prebacimo u donji položaj, onda su oni u položaju ’’ OFF ’’. Samo je položaj ’’ ON ’’ označen na kućištu prekidača. Na poklopcu uređaja se nalazi tabela u kojoj su prikazani svi modovi uređaja i položaji prekidača za pojedine modove. Modovi su prikazani u zadnjoj koloni tabele a prekidači u prvom redu tabele.

Uređaj može da upravlja drugim uređajima iz ove porodice uređaja, koji su na njega spojeni standardnim DMX kablovima. U ovom slučaju uređaj je potrebno postaviti u MASTER mod. Postoji više režima MASTER moda. Svetlenje zelene lampice označene sa ’’ MASTER ’’ na prednjoj strani uređaja nam govori da se uređaj nalazi u nekom od režima MASTER moda. Ako prekidač 10 prebacimo u položaj ON a pri tome su svi ostali u položaju OFF, upalit će se samo crvene LED diode koje konstantno svetle. To odgovara modu označenom sa MASTER RED u priloženoj tabeli. Prekidačem 11 uključujemo zelene LED diode ( MASTER GREEN ) a prekidačem 12 plave LED diode ( MASTER BLUE ). Ovaj režim u kome LED diode svetle konstantno, nazivamo fiksni režim MASTER moda. Dozvoljene su i kombinacije prekidača 10, 11 i 12 kojima se dobijaju još 3 boje: ( MASTER YELLOW, MASTER MAGENTA i MASTER CYAN ), međutim ako uključimo sva tri, nećemo dobiti belu boju, što bi se moglo očekivati, nego će uređaj ući u režim MASTER AUTO master moda.Ukupnu jačinu svetla u fiksnom režimu MASTER moda biramo raznim kombinacijama prekidača 1, 2 i 3. To je u tabeli označeno sa DIMMER. Prekidači 4 do 9 se u ovom režimu ne koriste. Najveću jačinu dobijamo ako su prekidači 1, 2 i 3 u položaju OFF a najmanju ako su sva tri u položaju ON. Rekli smo da ako prekidače 10, 11 i 12 prebacimo u položaj ON, uređaj prelazi u automatski režim MASTER moda ( MASTER AUTO ). Ako ove prekidače prebacimo u položaj OFF, uređaj prelazi u SLAVE mod ( DMX / SLAVE ), koga ćemo opisati posle.

Kada se uređaj nalazi u MASTER AUTO modu ( 10=ON, 11=ON, 12=ON ), tada može da izvršava neki od 8 ugrađenih programa. Izbor programa vršimo prekidačima 7, 8 i 9. To je u tabeli označeno sa PROGRAM. Ova tri prekidača možemo postaviti u 8 različitih kombinacija. Svaka kombinacija će pokrenuti neki od 8 programa. Ustvari postoji 7 različitih programa a osmi program je 7 predhodnih programa koji se izvršavaju u nizu, to jest po završetku prvog programa automatski se prelazi na sledeći. Ova kombinacija se dobija kada su pekidači 7, 8 i 9 u položaju ON.

Svaki od programa se sastoji od određenog broja koraka. Na svakom koraku program se zadržava određeno vreme. Ovo vreme možemo podešavati raznim kombinacijama prekidača 4, 5 i 6. To je u tabeli označeno sa TIME. Ako su ovi prekidači u položaju OFF, onda je vreme jednog koraka približno 1,5 sekundi. Ako su ova tri prekidača u položaju ON, onda je vreme jednog koraka približno 2 minuta. Vreme koje vama odgovara pronađite biranjem raznih kombinacija ova tri prekidača.

U MASTER AUTO modu možemo podesiti i ukupnu jačinu svetla, biranjem raznih kombinacija prekidača 1, 2 i 3. To je u tabeli označeno sa DIMMER. Najveću jačinu dobijamo ako su prekidači 1, 2 i 3 u položaju OFF a najmanju ako su sva tri u položaju ON.

Kao što smo već napomenuli, uređaj može da radi i u SLAVE modu ( DMX / SLAVE ). To se postiže prebacivanjem prekidača 10, 11 i 12 u položaj OFF. Pri tom će se , ako je prisutan komandni signal, upaliti crvena lampica na prednjoj strani uređaja označena sa SIGNAL. U ovom modu uređaj izvršava komande nekog drugog uređaja. To može biti neki standardni DMX kontroler ili isti takav uređaj koji je u MASTER modu. Uređaj se povezuje standardnim DMX kablovima. DMX signal se dovodi na XLR priključak ( kenon ) označen sa DMX IN. DMX signal se može proslediti na druge DMX uređaje pomoću XLR priključka označenog sa DMX OUT. XLR priključci DMX IN i DMX OUT se nalaze na zadnjoj strani uređaja. Funkcija pojedinih kontakata na XLR priključcima data je u tabeli na poklopcu uređaja.

Potrebno je napomenuti da za razliku od mnogih drugih DMX uređaja, kojima su priključci DMX IN i DMX OUT direktno međusobno spojeni, ovde to nije slučaj. Ukoliko se DMX uređaji sa direktno prespojenim priključcima, spoje DMX kablovima u veći niz, DMX signal brzo oslabi, pa je neophodno korišćenje posebnog uređaja ( DMX SPLITER ) kojim se signal pojačava i raspoređuje na više nezavisnih grana. U našem uređaju se DMX signal pojačava i kao takav se prosleđuje ostalim uređajima. Zahvaljujući tome, broj naših uređaja spojenih u niz, nije ograničen.

Ako uređajem koji je u SLAVE modu ( 10=OFF, 11=OFF, 12=OFF ) upravlja neki DMX kontroler, onda je potrebno prekidačima 1 do 9 namestiti DMX adresu na uobičajen način za DMX uređaje. Naš uređaj zauzima 4 DMX kanala. Prvi kanal služi za dimovanje crvene boje, drugi za dimovanje zelene boje a treći za dimovanje plave boje. Četvrti kanal od vrednosti 0 do 128 vrši generalno dimovanje za sve tri boje a od vrednosti 129 do 255 uključuje strobo efekat, gde razne vrednosti daju i različite brzine strobo efekta.

Ako uređajem koji je u SLAVE modu ( 10=OFF, 11=OFF, 12=OFF ) upravlja isti takav uređaj koji se nalazi u MASTER modu, onda uređaj koji se nalazi u SLAVE modu ne obraća pažnju na startnu adresu, ( prekidači 1 do 9 ) i radi sve što i MASTER uređaj.

SKU: DMX LED Bar Dmx Dimmer Categories: , , ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “DMX LED Bar Dmx Dimmer”

There are no reviews yet.