Get Up to 40% OFF New-Season Styles * Limited time only.

DMX RGB DIMMER V6-A

Description

DMX RGB DIMMER V6-A

Uputstvo za rukovanje

             Ova elektronika služi za pogon RGB LED rasvetnih tela čija je zajednička elektroda ANODA        ( + pol )

Na elektronici se nalaze 4 trodelne priključne kleme. Priključci na prvoj klemi su označene sa Ub+ , COM. i B a na drugoj klemi su označeni sa G , R i Ub -. Na priključak označen sa COM  treba spojiti zajednički provodnik RGB LED rasvetnog tela. Na priključak R treba spojiti provodnik za crvenu boju, na priklučak G za zelenu boju a na priključak B za plavu  boju RGB LED rasvetnog tela. Na priključak Ub+ se dovodi +12V a na priključak Ub- se dovodi -12V. Ovaj jednosmerni napon se dovodi iz vanjskog napajanja. Ako je napon prisutan onda će da svetli crvena lampica označena sa ON. Da bi se izbegla moguća šteta, neophodno je paziti prilikom spajanja ovog napajanja, zbog moguće zamene polariteta (+12V i -12V).  Preporučuje se upotreba prekidačkih napajanja ( Switch Power Supply ), zbog njihove pouzdanosti i malih dimenzija. Ukupna snaga koju dimer može da isporuči je 350W. Snaga napajanja može da bude veća od ove snage ali ukupna snaga LED rasvetnih tela sme da bude maksimalno 350W.

Uređaj poseduje više režima rada. Režim rada biramo pomoću skupine od 12 prekidača u istom kućištu koje je označeno sa CONTROL. Pojedini prekidači su označeni brojevima 1 do 12. Ako prekidače prebacimo u gornji položaj, onda su oni u položaju označenom sa ’’ ON ’’. Ako prekidače prebacimo u donji položaj, onda su oni u položaju ’’ OFF ’’. Samo je položaj ’’ ON ’’ označen na kućištu prekidača.

Uređaj može da upravlja drugim uređajima iz ove porodice uređaja, koji su na njega spojeni standardnim DMX kablovima. U ovom slučaju uređaj je potrebno postaviti u MASTER mod. Postoji više režima MASTER moda. Svetlenje zelene lampice označene sa ’’ MASTER ’’ nam govori da se uređaj nalazi u nekom od režima MASTER moda. Ako prekidač 10 prebacimo u položaj ON a pri tome su svi ostali u položaju OFF, upalit će se samo crvene LED diode koje konstantno svetle. Prekidačem 11 uključujemo zelene LED diode a prekidačem 12 plave LED diode. Ovaj režim u kome LED diode svetle konstantno, nazivamo fiksni režim MASTER moda. Dozvoljene su i kombinacije prekidača 10, 11 i 12 kojima se dobijaju još 3 boje, međutim ako uključimo sva tri, nećemo dobiti belu boju, što bi se moglo očekivati, nego će uređaj ući u režim MASTER AUTO master moda.Ukupnu jačinu svetla u fiksnom režimu MASTER moda biramo raznim kombinacijama prekidača 1, 2 i 3.  Prekidači 4 do 9 se u ovom režimu ne koriste. Najveću jačinu dobijamo ako su prekidači 1, 2 i 3 u položaju OFF a najmanju ako su sva tri u položaju ON. Rekli smo da ako prekidače 10, 11 i 12 prebacimo u položaj ON, uređaj prelazi u automatski režim MASTER moda ( MASTER AUTO ). Ako ove prekidače prebacimo u položaj OFF, uređaj prelazi u  SLAVE mod ( DMX / SLAVE ), koga ćemo opisati posle.

Kada se uređaj nalazi u MASTER AUTO modu ( 10=ON, 11=ON, 12=ON ), tada može da izvršava neki od 8 ugrađenih programa. Izbor programa vršimo prekidačima 7, 8 i 9. Ova tri prekidača  možemo postaviti u 8 različitih kombinacija. Svaka kombinacija će pokrenuti neki od 8 programa. Ustvari postoji 7 različitih programa a osmi program je 7 predhodnih programa koji se izvršavaju u nizu, to jest po završetku prvog programa automatski se prelazi na sledeći. Ova kombinacija se dobija kada su pekidači 7, 8 i 9 u položaju ON.

Svaki od programa se sastoji od određenog  broja koraka. Na svakom koraku program se zadržava određeno vreme. Ovo vreme možemo podešavati raznim kombinacijama prekidača 4, 5 i 6.  Ako su ovi prekidači u položaju OFF, onda je vreme jednog koraka približno 1,5 sekundi. Ako su ova tri prekidača u položaju ON, onda je vreme jednog koraka približno 2 minuta. Vreme koje vama odgovara pronađite biranjem raznih kombinacija ova tri prekidača.

U MASTER AUTO modu možemo podesiti i ukupnu jačinu svetla, biranjem raznih kombinacija prekidača 1, 2 i 3. Najveću jačinu dobijamo ako su prekidači 1, 2 i 3 u položaju OFF a najmanju ako su sva tri u položaju ON.

Kao što smo već napomenuli, uređaj može da radi i u SLAVE modu ( DMX / SLAVE ). To se postiže prebacivanjem prekidača 10, 11 i 12 u položaj OFF. Pri tom će se, ako je prisutan komandni signal, upaliti žuta lampica  označena sa SIGNAL. U ovom modu uređaj izvršava komande nekog drugog uređaja. To može biti neki standardni DMX kontroler ili isti takav uređaj koji je u MASTER modu. Uređaj se povezuje standardnim DMX kablovima. DMX signal se dovodi na trodelnu priključnu klemu označenu sa DMX IN . DMX signal se može proslediti na druge DMX uređaje pomoću trodelne priključne kleme označene sa DMX OUT.

Potrebno je napomenuti da za razliku od mnogih drugih DMX uređaja, kojima su priključci DMX IN i DMX OUT direktno međusobno spojeni, ovde to nije slučaj. Ukoliko se DMX uređaji sa direktno prespojenim priključcima, spoje DMX kablovima u veći niz, DMX signal brzo oslabi, pa je neophodno korišćenje posebnog uređaja ( DMX SPLITER ) kojim se signal pojačava i raspoređuje na više nezavisnih grana. U našem uređaju se DMX signal pojačava i kao takav se prosleđuje ostalim uređajima. Zahvaljujući tome, broj naših uređaja spojenih u niz, nije ograničen.

Ako uređajem koji je u SLAVE / DMX modu ( 10=OFF, 11=OFF, 12=OFF ) upravlja neki DMX kontroler, onda je potrebno prekidačima 1 do 9 namestiti DMX adresu na uobičajen način za DMX uređaje. Naš uređaj zauzima 4 DMX kanala. Prvi kanal služi za dimovanje crvene boje, drugi za dimovanje zelene boje a treći za dimovanje plave boje. Četvrti  kanal od vrednosti 0 do 128 vrši generalno dimovanje za sve tri boje a od vrednosti 129 do 255 uključuje strobo efekat, gde razne vrednosti daju i različite brzine strobo efekta.

Ako uređajem koji je u SLAVE / DMX modu ( 10=OFF, 11=OFF, 12=OFF ) upravlja isti takav uređaj koji se nalazi u MASTER modu, onda uređaj koji se nalazi u SLAVE modu ne obraća pažnju na startnu adresu, ( prekidači 1 do 9 ) i radi sve što i MASTER uređaj.

You've just added this product to the cart: