POWER RGB DIMMER

POWER RGB DIMMER

Ovaj uređaj služi za pogon RGB LED rasvetnih tela čija zajednička elektroda (COM.) mora biti ANODA. Za njegov rad, potrebno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Uređaj se izrađuje u više varijanti izlazne snage i izlaznog napona. Informacije o izlaznoj snazi i izlaznom naponu potražite u tabeli na zadnjoj strani uređaja….

Description

Ovaj uređaj služi za pogon RGB LED rasvetnih tela čija zajednička elektroda (COM.) mora biti ANODA. Za njegov rad, potrebno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Uređaj se izrađuje u više varijanti izlazne snage i izlaznog napona. Informacije o izlaznoj snazi i izlaznom naponu potražite u tabeli na zadnjoj strani uređaja.

RGB LED rasvetla tela se spajaju na priključne kleme koje se nalaze na zadnjoj strani uređaja. Zajedničku elektrodu treba spojiti na klemu označenu sa COM. Žicu za plave LED diode treba spojiti na klemu označenu sa B, žicu za zelene diode na klemu G a za crvene , na klemu R. Da bi se izbegla moguća šteta, morate biti sigurni da se LED rasvetna tela i sam uređaj poklapaju u pogledu izlaznog napona i da ukupna snaga priključenih LED rasvetnih tela ne bude veća od snage uređaja.

Uređaj puštamo u pogon uključivanjem prekidača označenog sa ON / OFF. Pri tome traba da svetli crvena lampica ugrađena u sam prekidač. Uređajem upravljamo pomoću dva preklopnika. Oba preklopnika imaju 4 polođaja. Prvim prklopnikom označenim sa PROGRAM biramo jedan od 4 programa po kome uređaj upravlja bojom i jačinom svetla. Drugim preklopnikom  označenim sa SPEED biramo brzinu izvršavanja programa. U položaju 4 ovog preklopnika, brzina izvršavanja programa je največa, u položaju 3, brzina je manja a u položaju 2, brzina je najmanja.

U položaju 1, program se zaustavlja u tački u kojoj se našao prilikom prebacivanja  iz nekog drugog položaja u položaj 1. Znači, u položaju 1, program se uopšte ne izvršava pa LED rasvetna tela sijaju konstantno u boji i jačini u kojoj su se zatekli. Ovo je korisno ako poželite da vaš objekat bude duže vreme osvetljen nekom određenom bojom i jačinom svetla. To se postiže na sledeći način. Odaberite program u kome se pojavljuje boja koju želite zadržati, a ako želite i neku određenu jačinu svetla onda odaberite program koji osim promene boje menja i jačinu svetla. Preklopnik SPEED prebacite na največu brzinu ( položaj 4 ), da bi ste brzo došli do željene kombinacije. Kada se pojavi kombinacija boje i jačine svetla koju  želite, brzo se prebacite iz položaja 4 u položaj 1. Ovu kombinaciju, uređaj ne može da zapamti pa prilikom gašenja uređaja i njegovog ponovnog paljenja, cela procedura mora da se ponovi.

Uputstvo za Power RGB Dimmer.doc

You've just added this product to the cart: