Get Up to 40% OFF New-Season Styles * Limited time only.

DMX RGB DIMMER UGRADNI

DMX RGB DIMMER UGRADNI

Ovaj uređaj se može montirati/ugraditi na bilo kom mestu u objektu čime znatno štedimo na strujnim kablovima, samo se dovodi signal DMX512 za komandovanje. Koristi se sa LED izvorom svetla i omogućava izmenu celog spektra boja, promenu intenziteta i strobo efekat…

Description

     Ovaj uređaj se proizvodi u više verzija, i to u pogledu snage i u pogledu  zajedničke elektrode LED modula koji se priključuju na uređaj. Informacije o maksimalnoj snazi i zajedničkoj elektrodi potražite na prednjoj strani uređaja.

     Na uređaju  se nalaze 2 grupe priključnih klema. Na prvu grupu se dovodi mrežni napon i to na klemu označenu sa GND dovodi se uzemljenje a na preostale 2 kleme iz te grupe označene sa 220V dovode se faza i nula. Ako je mrežni napon prisutan, onda će žuta lampica na gornjoj strani uređaja da svetli.

     U drugoj grupi se nalaze 4 priključne kleme označene sa COM. , B , G , R . Na COM. priključite zajedničku elektrodu, na B Plave, na G zelene a na R crvene LED diode. Proverite da li se uređaj i LED modul poklapaju u pogledu zajedničke elektrode.

     Uređaj poseduje više režima rada. Režim rada biramo pomoću skupine od 12 prekidača u istom kućištu označenih sa ’’CONTROL’’. Prekidačima se pristupa kroz otvor na gornjoj strani uređaja. Pojedini prekidači su označeni brojevima 1 do 12. Ako prekidače prebacimo u gornji položaj, onda su oni u položaju označenom sa ’’ ON ’’. Ako prekidače prebacimo u donji položaj, onda su oni u položaju ’’ OFF ’’. Samo je položaj ’’ ON ’’ označen na kućištu prekidača. Na uređaju se nalazi tabela u kojoj su prikazani svi modovi uređaja i položaji prekidača za pojedine modove. Modovi su prikazani u zadnjoj koloni tabele a prekidači u prvom redu tabele.

     Uređaj može da upravlja drugim uređajima iz ove porodice uređaja, koji su na njega spojeni standardnim DMX kablovima. U ovom slučaju uređaj je potrebno postaviti u MASTER mod. Postoji više režima MASTER moda. Svetlenje zelene lampice označene sa ’’ MASTER ’’ na gornjoj strani  uređaja nam govori da se uređaj nalazi u nekom od režima MASTER moda. Ako prekidač 10 prebacimo u položaj ON a pri tome su svi ostali u položaju OFF, upalit će se samo crvene LED diode koje konstantno svetle. To odgovara  modu označenom sa MASTER RED u priloženoj tabeli. Prekidačem 11 uključujemo zelene LED diode (MASTER GREEN) a prekidačem 12, plave LED diode (MASTER BLUE). Ovaj režim u kome LED diode svetle konstantno, nazivamo fiksni režim MASTER moda. Dozvoljene su i kombinacije prekidača 10, 11 i 12 kojima se dobijaju još 3 boje:      (MASTER YELLOW, MASTER MAGENTA i MASTER CYAN), međutim ako uključimo sva tri, nećemo dobiti belu boju, što bi se moglo očekivati, nego će uređaj ući u režim MASTER AUTO master moda.Ukupnu jačinu svetla u fiksnom režimu MASTER moda biramo raznim kombinacijama prekidača 1, 2 i 3. To je u tabeli označeno sa DIMMER. Prekidači 4 do 9 se u ovom režimu ne koriste. Najveću jačinu dobijamo ako su prekidači 1, 2 i 3 u položaju OFF a najmanju ako su sva tri u položaju ON. Rekli smo da ako prekidače 10, 11 i 12 prebacimo u položaj ON, uređaj prelazi u automatski režim MASTER moda (MASTER AUTO). Ako ove prekidače prebacimo u položaj OFF, uređaj prelazi u  SLAVE mod (DMX / SLAVE), koga ćemo opisati posle.

     Kada se uređaj nalazi u MASTER AUTO modu (10=ON, 11=ON, 12=ON), tada može da izvršava neki od 8 ugrađenih programa. Izbor programa vršimo prekidačima 7, 8 i 9. To je u tabeli označeno sa PROGRAM. Ova tri prekidača  možemo postaviti u 8 različitih kombinacija. Svaka kombinacija će pokrenuti neki od 8 programa. Ustvari postoji 7 različitih programa a osmi program je 7 predhodnih programa koji se izvršavaju u nizu, to jest po završetku prvog programa automatski se prelazi na sledeći. Ova kombinacija se dobija kada su pekidači 7, 8 i 9 u položaju ON.

     Svaki od programa se sastoji od određenog  broja koraka. Na svakom koraku program se zadržava određeno vreme. Ovo vreme možemo podešavati raznim kombinacijama prekidača 4, 5 i 6. To je u tabeli označeno sa TIME. Ako su ovi prekidači u položaju OFF, onda je vreme jednog koraka približno 1,5 sekundi. Ako su ova tri prekidača u položaju ON, onda je vreme jednog koraka približno 2 minuta. Vreme koje vama odgovara pronađite biranjem raznih kombinacija ova tri prekidača.

     U MASTER AUTO modu možemo podesiti i ukupnu jačinu svetla, biranjem raznih kombinacija prekidača 1, 2 i 3. To je u tabeli označeno sa DIMMER. Najveću jačinu dobijamo ako su prekidači 1, 2 i 3 u položaju OFF a najmanju ako su sva tri u položaju ON.

     Kao što smo već napomenuli, uređaj može da radi i u SLAVE modu (DMX / SLAVE). To se postiže prebacivanjem prekidača 10, 11 i 12 u položaj OFF. Pri tom će se , ako je prisutan komandni signal, upaliti crvena lampica na gornjoj strani uređaja označena sa SIGNAL. U ovom modu uređaj izvršava komande nekog drugog uređaja. To može biti neki standardni DMX kontroler ili isti takav uređaj koji je u MASTER modu. Uređaj se povezuje standardnim DMX kablovima. DMX signal se dovodi na priključak DMX IN . DMX signal se može proslediti na druge DMX uređaje pomoću priključka DMX OUT. DMX IN i DMX OUT su spojeni na sledeći način:

Pin1=GND,     Pin2=DMX-,     Pin3=DMX+

     Potrebno je napomenuti da za razliku od mnogih drugih DMX uređaja, kojima su priključci DMX IN i DMX OUT direktno međusobno spojeni, ovde to nije slučaj. Ukoliko se DMX uređaji sa direktno prespojenim priključcima, spoje DMX kablovima u veći niz, DMX signal brzo oslabi, pa je neophodno korišćenje posebnog uređaja (DMX SPLITER) kojim se signal pojačava i raspoređuje na više nezavisnih grana. U našem uređaju se DMX signal pojačava i kao takav se prosleđuje ostalim uređajima. Zahvaljujući tome, broj naših uređaja spojenih u niz, nije ograničen.

     Ako uređajem koji je u SLAVE modu (10=OFF, 11=OFF, 12=OFF) upravlja neki DMX kontroler, onda je potrebno prekidačima 1 do 9 namestiti DMX adresu na uobičajen način za DMX uređaje. Naš uređaj zauzima 4 DMX kanala. Prvi kanal služi za dimovanje crvene boje, drugi za dimovanje zelene boje a treći za dimovanje plave boje. Četvrti  kanal od vrednosti 0 do 128 vrši generalno dimovanje za sve tri boje a od vrednosti 129 do 255 uključuje strobo efekat, gde razne vrednosti daju i različite brzine strobo efekta.

     Ako uređajem koji je u SLAVE modu (10=OFF, 11=OFF, 12=OFF) upravlja isti takav uređaj koji se nalazi u MASTER modu, onda uređaj koji se nalazi u SLAVE modu ne obraća pažnju na startnu adresu, (prekidači 1 do 9) i radi sve što i MASTER uređaj.

Uputstvo za DMX RGB DIMMER-ugradni.doc

You've just added this product to the cart: