Uputstva za proizvode

Hvala vam što ste odabrali naš uređaj. Ovaj Spliter i pojačivač DMX signala sa optičkim prenosom signala unutar uređaja, omogućava vam da dobijete još 4 DMX izlaza. Svaki izlaz je optički izolovan od drugih izlaza, pa eventualni kvar na jednom izlazu neće ometati rad ostalih izlaza. DMX signal se u svakom izlazu pojačava na standardni nivo, što omogučava postizanje večih rastojanja između DMX uređaja i DMX kontrolera.

Ovaj uređaj služi za pogon RGB LED rasvetnih tela čija je zajednička elektroda ANODA ( + pol )
Na uređaju se nalaze dve grupe priključnih klema. Priključci na prvoj grupi su podeljeni u dve podgrupe označene sa ONLY DMX OUT i ONLY DMX IN. Svakoj podgrupi pripadaju 3 priključka označena sa -,+ i GND. Na podgrupu ONLY DMX IN se dovodi DMX signal iz DMX kontrolera ili sa izlaza predhodnog DMX uređaja. Sa podgrupe ONLY DMX OUT se signal prosleđuje drugim DMX uređajima.

Ovaj uređaj služi za pogon pozorišnih reflektora i scenskih reflektora čiji je radni napon 220V. Uređaj
može da pogoni i niskonaponsku halogenu rasvetu preko odgovarajučih transformatora. Uređaj nije
namenjen za pogon neonskih ili nekih drugih gasnih sijalica. Dakle, moguće je pogoniti samo sijalice
koje svetlost proizvode pomoću žarne niti.

Ovaj uređaj služi za pogon RGB LED rasvetnih tela ( RGB LED trake ; RGB LED sijalice ) čija je zajednička elektroda ANODA ( + pol ) i namenjen je za proširenje energetskog kapaciteta sistema ( snage ) LED rasvete čiji je radni napon 12V.

Ovaj uređaj služi za pogon LED RGB rasvetnih tela ( LED trake; LED sijalice itd.) čiji je radni napon 12V a zajednički priključak anoda ( + pol ). Uređaj ima 5 izlaznih RGB kanala. Ukupna snaga uređaja je 360W i ona se ne mora ravnomerno rasporediti po izlaznim priključcima, samo treba paziti da se premaši ukupna dozvoljena snaga.

Ovaj uređaj služi za pogon LED RGB rasvetnih tela ( LED trake; LED sijalice itd.) čiji je radni napon 12V a zajednički priključak anoda ( + pol ). Uređaj ima 5 izlaznih RGB kanala. Ukupna snaga uređaja je 360W a ona se u slučaju maksimalnog opterečenja, mora ravnomerno rasporediti po izlaznim priključcima, a to je 72W po RGB kanalu. Dozvoljena su blaga odstupanja od ravnomernog rasporeda snage (jedan RGB kanal maksimalno 90W), ali zbirna snaga svih RGB kanala ne sme preći 360W.

Ovaj uređaj se proizvodi u verziji sa zajedničkom anodom i u verziji sa zajedničkom katodom. Ova informacija se odnosi na zajedničku elektrodu LED rasvetnih tela koja se priključuju na uređaj. Informacije o zajedničkoj elektrodi potražite na gornjoj strani uređaja.

Za rad ovog uređaja potrebno je obezbediti struju napona 220V/50Hz. Kada u uređaj dovedemo struju, na zadnjoj strani uređaja će se upaliti crvena lampica označena sa ON. Uređaj koristi 4 sijalice PAR 36, snage 650W, za napon od 120V. Sijalice su podeljene u dve grupe i to gornja leva i donja leva čine jednu grupu, a gornja desna i donja desna čine drugu grupu.

Za rad ovog uređaja neophodno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Uz uređaj se ne isporučuje mrežni kabal. Potrebno je da kabal odgovarajuće dužine sami nabavite i njegovu montažu prepustite stručnoj osobi. Potreban presek kabla zavisi od njegove dužine a preporučuje se da ne bude manji od 3 x 2,5 milimetara kvadratnih.

Za rad ovog uređaja neophodno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Uz uređaj se ne isporučuje mrežni kabal. Potrebno je da kabal odgovarajuće dužine sami nabavite i njegovu montažu prepustite stručnoj osobi. Potreban presek kabla zavisi od njegove dužine a preporučuje se da ne bude manji od 3 x 2,5 milimetara kvadratnih.

Za rad ovog uređaja neophodno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Ukoliko se uređaj napaja preko produžnog kabla, isti mora biti kvalitetan i odgovarajućeg preseka. Preporučuje se kabal 3 x 2,5 mm kvadratnih.

Za rad ovog uređaja neophodno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Ukoliko se uređaj napaja preko produžnog kabla, isti mora biti kvalitetan i odgovarajućeg preseka. Preporučuje se kabal 3 x 2,5 mm kvadratnih.

Hit u svetu. Hologram. Ovi uređaji podržavaju animaciju, video i fotografiju. Proizvod je pogodan za unutrašnju upotrebu. Ako trebate da ga koristite napolju, opremite se zaštitnim poklopcem. Preporuka je da se ugradi na visinu iznad 3,5 m, u suprotnom treba ugraditi zaštitni poklopac.

LED (light emitting diode) je poluprovodnik koji pretvara električnu energiju direktno u svetlost. Srcediode je poluprovodnički čip koji se sastoji od dva sloja P i N, međusobno spojenih a na njihove krajeve su spojeni kontakti katoda i anoda. P-sloj u svojoj kristalnoj rešetki ima dominaciju šupljina a N-sloj ima dominaciju elektrona. Oni su spojeni takozvanim PN spojem. Kada se kroz čip provede električna struja, elektroni iz N’sloja prelaze kroz spoj u P’sloj gde se rekombinuju sa šupljinama a kao proizvod javlja se višak energije u vidu emitovanog fotona (praktično: svetlost). Ceo spoj se nalazi unutar čvrste plastike na čijem vrhu se nalazi sočivo koje oblikuje svetlosni snop. U zavisnosti od oblika i položaja imamo: usmerene, blago difuzan (raspršen) i široko difuzan snop.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest